نام سریال ها                روز های پخش               وضعیت قسمت ها 

   هوارانگ                   2شنبه و 3 شنبه ها           E04 Sub 04

افسانه دریای آبی         4 شنبه و 5 شنبه ها          E15 sub15

گوبلین                        جمعه و شنبه ها                E11 Sub 11 

برای هفتمین بار           2 شنبه و 5 شنبه ها          E08 sub 8